ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 20.5. Slunce je ve znamení Býka Luna je ve Střelci. Po poledni je kvadratura Luny a Neptunu (12:33, GMT+1). Večer je konjunkce Luny a Jupiteru (19:05, GMT+1). Nedejte nic na dojmy druhých a řiďte se jen svým úsudkem. Večer  chce trochu tvrdosti ve vztazích.

Úterý 21.5. Luna přejde do znamení Kozoroh (09:57, GMT+1). Slunce přejde do znamení Blíženců (10:00, GMT+1). Merkur přejde také do Blíženců (12:53, GMT+1). Odpoledne je konjunkce Slunce a Merkuru (15:06, GMT+1). Aspekty signalizují výhodné poměry pro Blížence, Váhy a Vodnáře. Ostatní se také svezou. Prosazujte se co to jen půjde.

Středa 22.5.  Hlavní signál je sextil Marta Mars a Saturnu (16:47, GMT+1). Kdo to má srovnané v hlavě  tak dnes vydělá na všem.

Čtvrtek 23.5. Večer přejde Luna do znamení Vodnář (19:50, GMT+1). Přes den nechte věci plynout a večer je vhodný čas na schůzky s přáteli.

Pátek 24.5.  Ráno je pěkný trigon Luny a Marta Mars (08:02, GMT+1). Večer je kvadratura Luny a Venuše (18:18, GMT+1). Přes den je to OK večer nechte problémy  jejich vlastnímu vývoji pokud možno bez bez vás.

Sobota 25.5.  Jediným aspektem je příjemný sextil Luny a Jupiteru (14:52, GMT+1). Dnes organizujte , plánujte a hlavně realizujte meetings a rande a setkání s přáteli. Vše bude vynikající.

Neděle 26.5. Luna přejde do znamení Ryby Pisces  (08:09, GMT+1). Odpoledne je sextil Luny a Uranu (17:03, GMT+1). Večer je vynikající trigon Luny a Marta Mars (22:08, GMT+1). Dnes jen relaxujte, zítra je také den. Práce  dnes neuteče.

Předpověď  - Forecast weekly

Monday 20.5. The sun is in the sign of Taurus Luna is in Sagittarius. After noon, the quadrature of Luna and Neptune (12:33, GMT + 1). The evening is a conjunction of Luna and Jupiter (19:05, GMT + 1). Do not give anything to the impressions of others and follow your judgment only. Evening wants a little hardness in relationships.

Tuesday 21.5. Luna goes to Capricorn (09:57, GMT + 1). The sun goes into the sign of Gemini (10:00, GMT + 1). Mercury will also go to Gemini (12:53, GMT + 1). In the afternoon, the conjunction of the Sun and Mercury (15:06, GMT + 1). Aspects signal advantageous ratios for Gemini, Libra and Aquarius. Others will also ride. Promote what you can.

Wednesday 22.5. The main signal is sextile Marta Mars and Saturn (16:47, GMT + 1). Who's got it in the head today earns everything.

Thursday 23.5. In the evening, Luna goes to Aquarius (19:50, GMT + 1). During the day, let things go and in the evening it's time to meet friends.

Friday 24.5. In the morning is a nice trigon Luny and Marta Mars (08:02, GMT + 1). The evening is the Luna and Venus quadrature (18:18, GMT + 1). During the day it's OK in the evening to leave problems to their own development as far as possible without without you.

Saturday 25.5. The only aspect is the pleasant sextile of Luna and Jupiter (14:52, GMT + 1). Today, organize, plan and, most importantly, organize meetings and dates and meet friends. Everything will be excellent.

Sunday 26.5. Luna goes into the sign Pisces Fish (08:09, GMT + 1). In the afternoon, the sextil is Luna and Uranus (17:03, GMT + 1). The evening is an excellent trigon Luny and Marta Mars (22:08, GMT + 1). Today just relax, tomorrow is also a day. Work doesn't run today.

 

 

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Copyright © 2002-2019 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example      May 2019

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 Montag 20.5. Die Sonne steht im Zeichen des Stiers Luna steht im Schützen. Nach Mittag die Quadratur von Luna und Neptun (12:33, GMT + 1). Der Abend ist eine Konjunktion von Luna und Jupiter (19:05, GMT + 1). Geben Sie den Eindrücken anderer nichts und folgen Sie nur Ihrem Urteilsvermögen. Abend will ein wenig Härte in Beziehungen.

Dienstag 21.5. Luna geht zum Steinbock (09:57 GMT + 1). Die Sonne geht ins Zeichen der Zwillinge (10:00, GMT + 1). Merkur wird auch zu Zwillingen gehen (12:53, GMT + 1). Am Nachmittag die Konjunktion von Sonne und Merkur (15.06 Uhr, GMT + 1). Aspekte signalisieren vorteilhafte Verhältnisse für Zwillinge, Waage und Wassermann. Andere werden auch fahren. Bewerben Sie, was Sie können.

Mittwoch 22.5. Das Hauptsignal ist das Sextil Marta Mars und Saturn (16:47, GMT + 1). Wer es heute im Kopf hat, verdient alles.

Donnerstag 23.5. Am Abend geht Luna zum Wassermann (19:50, GMT + 1). Tagsüber lassen Sie die Dinge los und abends ist es Zeit, sich mit Freunden zu treffen.

Freitag 24.5. Am Morgen ist ein schöner Trigon Luny und Marta Mars (08:02, GMT + 1). Der Abend ist die Quadratur von Luna und Venus (18:18, GMT + 1). Tagsüber ist es abends in Ordnung, Probleme möglichst ohne dich der eigenen Entwicklung zu überlassen.

Samstag 25.5. Der einzige Aspekt ist das angenehme Sextil von Luna und Jupiter (14:52, GMT + 1). Organisieren, planen und vor allem organisieren Sie heute Meetings und Termine und treffen Sie Freunde. Alles wird ausgezeichnet sein.

Sonntag 26.5. Luna geht in das Schild Fische Fisch (08:09, GMT + 1). Am Nachmittag ist das Sextil Luna und Uranus (17:03, GMT + 1). Der Abend ist ein ausgezeichneter trigon Luny und Marta Mars (22:08, GMT + 1). Heute einfach entspannen, morgen ist auch ein Tag. Arbeit läuft heute nicht.

 

Aus der Sicht der Astrologie

 

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Forecast from 23.5.2019

TESIS

Květen 2019, May 2019

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2