ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   March 2020

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 2

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Diese Woche:

1. April Das erste Viertel des Mondes, der Mond geht auf.

7. April Sonne Opposition Mond, Vollmond tritt auf

Die Sonne ist im Widder Widder; Merkur ist in Fische; Venus ist bis zum 3. April im Stier, dann ist Venus in Zwillingen; Der Mars ist bis zum 30. März im Steinbock, dann ist der Mars im Wassermann.

Die Sonne steht vom 19. /20. März,  bis19. April, im Widder Widder. Im Widder Widder ist die Sonne aufgeregt und spontan. Wir sind motiviert von dem Wunsch zu erobern und zu gewinnen.

Venus ist vom 4. März bis 3. April im Stier Taur. Im Stier Stier Venus ist sehr sinnlich, was natürlich seine Lage ist, es ist anspruchsvoll und wohlhabend. Es symbolisiert unsere Sicherheit und schätzt alles, was von Dauer ist. Unser Appetit ist stark.

Aspekte der Woche

Venus Trigon Mars, sozialer Erfolg, Popularität, Adel, intensive Wünsche, gesunde Sinnlichkeit, große Bedeutung des Gefühlslebens,

Venus Trigon Jupiter. Die Konstellation verbindet Liebe mit Legalität. Ehrlichkeit, Loyalität, Popularität, Freundlichkeit, Optimismus.

Venus Trigon Saturn. Treue, beständige und feste Gefühle, Ausdauer in der Liebe,

Venus Trigon Pluto von intensiver Liebesliebe, Liebe wird als etwas Tödliches empfunden. Starker erotischer Fokus,

Dienstag 31.3.Mars Konjunktion Saturn. Kämpfe gegen die etablierte Ordnung.

Mittwoch 1.4. Mars Quadrature Uranus. Neigungen zu Exzentrizitäten, seltsame Wünsche nach Werbung, flüchtiger und gewalttätiger Charakter, Explosivität, Fanatismus, Frivolität, Unruhe, Nachlässigkeit, Ungeduld, Intoleranz, Neigung zur Rebellion

Donnerstag 2.4.Sun Trigon Moon. Die Aktivitäten konzentrierten sich hauptsächlich auf die Erfüllung der täglichen Aufgaben. Familienfreundliche und soziale Konstellation. Selbstvertrauen, Vitalität, Erfolg, Anerkennung, Glück, friedliches Leben, Harmonie zwischen der inneren Welt und der Realität.

Freitag 3.4. Venus Trigon Saturn, Loyalität, beständige und feste Gefühle, Ausdauer in der Liebe, Hingabe.

Samstag 4.4. Venus Trigon Saturn. Loyalität, beständige und feste Gefühle, Ausdauer in Liebe, Hingabe, Verantwortung, moralische Reinheit, Beziehung zu älteren Menschen, glückliches Alter.

Sonntag 5.4. Der Mond Trigon Uranus, ein plötzlicher und unerwarteter Erfolg, der oft durch gute Medienarbeit erzielt wird.

 

.

Forecast from 30.3.2020 according Tesis

TESIS

 Suben 2020, April 2020

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden:

1. duben  První čtvrt Měsíce, Měsíc narůstá.

7. duben  Slunce opozice  Měsíc ,nastane  úplněk

Slunce je v Beranu Aries; Merkur je v Rybách; Venuše je v Býku  až do 3. dubna, poté je Venuše v Blížencích; Mars je v Kozorohu až do 30. března, poté je Mars ve Vodnáři.

Slunce je v Beranu Aries od 19. / 20. března 1do 19. dubna. V Beranu Aries je Slunce nadšené a spontánní. Jsme motivováni touhou dobýt a zvítězit.

Venuše je v Býku Tauru od 4. března do 3. dubna. V Býku Tauru je Venuše velmi smyslná což je přirozeně její poloha, je nároková  a majetná. Symbolizuje naší  bezpečnost a vážíme si všeho, co trvá. Naše chuť k potěšení je silná.

Aspekty týdne

Pondělí 30.3.Venuše Trigon Mars ,společenský úspěch, oblíbenost, ušlechtilost,  intenzivní touhy, zdravá smyslnost, velké důležitost citového života,

Venuše Trigon Jupiter .Konstelace spojuje lásku s legalitou. Čestnost, věrnost, oblíbenost, přátelskost., optimismus.

Venuše Trigon Saturn .Věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce,

Venuše Trigon Pluto intenzivní milostné city, láska je pociťována jako něco osudového. Silné erotické zaměření,

Úterý 31.3.Mars Konjunkce Saturn .Sklony k impulsivnímu jednání. Boj proti zavedenému pořádku.

Středa 1.4. Mars Kvadratura Uran .sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě, nestálý a násilnický charakter, výbušnost, fanatismus, lehkomyslnost, neklid, nedbalost, netrpělivost, nesnášenlivost, sklon k rebelantství

Čtvrtek 2.4 Slunce Trigon Měsíc .Aktivita upřena zejména k plnění každodenních povinností. Konstelace příznivá pro rodinu i společenský život. Sebevědomí, vitalita, úspěch, uznání, štěstí, klidný průběh života, soulad mezi vnitřním světem a skutečností.

Měsíc Kvadratura Uran .Vznětlivá nálada se sklonem k náhlým změnám.

Měsíc Opozice Pluto .Konflikt představivosti a sexuality, citová rozervanost, fanatismus, domýšlivost, sebepřecenění,

Pátek 3.4.Venuše Trigon Saturn .Věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost.

Sobota 4.4.Venuše Trigon Saturn

Věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost, mravní čistota, šťastné manželství, stálý příjem, vztah ke starším lidem, šťastné stáří.

Neděle 5.4.Měsíc Trigon Uran .Náhlý a nečekaný úspěch dosahovaný často dobrými vztahy s médii. Originální představivost opouští vyšlapané cesty. Zájem o věci neobvyklé a nadpřirozené. Fascinace vším novým.

This week:

April 1 The first quarter of the moon, the moon is rising.

April 7 Sun opposition Moon, full moon occurs

The Sun is in Aries Aries; Mercury is in Pisces; Venus is in Taurus until April 3, then Venus is in Gemini; Mars is in Capricorn until March 30th, then Mars is in Aquarius.

The Sun is at Aries Aries from 19 / 20 March  to 19 April. In Aries Aries the sun is excited and spontaneous. We are motivated by the desire to conquer and win.

Venus is in Taurus Taur from March 4 to April 3. In Taurus Taurus Venus is very sensual, which is naturally its location, it is demanding and wealthy. It symbolizes our security and values ​​everything that lasts. Our appetite is strong.

Aspects of the week

Venus Trigon Mars, social success, popularity, nobility, intense desires, healthy sensuality, great importance of emotional life,

Venus Trigon Jupiter. The constellation combines love with legality. Honesty, loyalty, popularity, friendliness, optimism.

Venus Trigon Saturn. Fidelity, constant and firm feelings, perseverance in love,

Venus Trigon Pluto of intense love affection, love is felt as something fatal. Strong erotic focus,

Tuesday 31.3.Mars Conjunction Saturn. Fight against established order.

Wednesday 1.4. Mars Quadrature Uranus. Inclinations to eccentricities, strange desires for publicity, volatile and violent character, explosiveness, fanaticism, frivolity, restlessness, negligence, impatience, intolerance, tendency to rebel

Thursday 2.4.Sun Trigon Moon .Activity focused mainly on fulfilling daily duties. Family-friendly and social constellation. Self-confidence, vitality, success, recognition, happiness, peaceful life, harmony between the inner world and reality.

Friday 3.4. Venus Trigon Saturn, loyalty, constant and firm feelings, perseverance in love, devotion.

Saturday 4.4. Venus Trigon Saturn. Loyalty, constant and firm feelings, perseverance in love, devotion, responsibility, moral purity, relationship with older people, happy old age.

Sunday 5.4. The moon Trigon Uranus, a sudden and unexpected success often achieved by good media relations.

 

 

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3