ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example    June 2020

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 2

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 29.6.

Quecksilber Sextil Uran. Der Aspekt kündigt ein Verständnis und einen Pioniergeist an, der die öffentliche Meinung beeinflusst, ein Talent für Werbung, die Fähigkeit, andere schnell und effektiv zu überzeugen, Originalität, Aktivität, Witz, Analyse, überraschende Wendungen des Denkens, aber die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Interesse an fernen Dingen, am Weltraum usw. Die finanziellen Bedingungen sind gut.

  Dienstag 30.6. Venus Trigon Saturn Ein netter Aspekt kündigt Treue, konstante und feste Gefühle, Ausdauer in Liebe, Hingabe, Verantwortung, moralische Reinheit, glückliche Ehe, konstantes Einkommen, Beziehung zu älteren Menschen, glückliches Alter an.

Mittwoch 1.7. Mond Sextil Jupiter. Der Aspekt zeigt erneut Freundlichkeit, Herzlichkeit, Optimismus, Großzügigkeit, Wohlbefinden, rentable Investitionen, glückliche Zufälle, gute Gesundheit, Erfolg mit Frauen und in der Öffentlichkeit, gute Ehen, einflussreiche Freunde, Wohltätigkeit, Ehre, Interesse an Philosophie, Popularität dessen, was materielle Gewinne bringt.

Donnerstag 2.7.

Quecksilber Sextil Uran. Verständnis und Pioniergeist, der die öffentliche Meinung beeinflusst, Talent für Werbung, die Fähigkeit, andere schnell und effektiv zu überzeugen, Originalität, Aktivität, Witz, Analyse, überraschende Wendungen, aber die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Interesse an abgelegenen Dingen, Raum usw. Die finanziellen Bedingungen sind normalerweise gut.

Freitag 3.7. Der Mond der Opposition Merkur. Der Charakter des Tages deutet auf einen hellen, aber gleichzeitig etwas bösartigen Charakter hin. Gute intellektuelle Fähigkeiten richten sich gegen Moral und Recht, eine Anstrengung, mit Wissen zu blenden, was oft oberflächlich ist.

Samstag 4.7. Moon Quadrature Mars .Fragiler und rücksichtsloser Charakter, der die Konsequenzen seiner Handlungen ignoriert. Extravaganz, Laune, Aggression, Impulsivität, Ungeduld, Streit, Gereiztheit, Abenteuer, Kopflosigkeit, Grausamkeit und ein extremes Verlangen nach Unabhängigkeit, das den Einzelnen von zu Hause und von einem harmonischen Familienleben distanziert. Liebesbeziehungen sind normalerweise locker, Untreue sehr wahrscheinlich. Manchmal die Gefahr von Raubüberfällen.

Sonntag 5.7. Mondsextil Neptun. Hochentwickelte Vorstellungskraft. Erhöhte Emotionen, Talente für Okkultismus, Poesie, Romantik und Kunst im Allgemeinen. Liebe zum Meer und Neigung zum Träumen.

Forecast from 29.6.2020 according Tesis

TESIS

Červenec 2020, July 2020

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 

Ponděli 29.6.

Merkur Sextil Uran . Aspekt avizuje chápavý a průkopnický duch ovlivňující veřejné mínění, nadání pro reklamu, schopnost rychle a efektivně přesvědčovat druhé, originalita, činorodost, duchaplnost, analýza, překvapivé zvraty myšlení, avšak neschopnost koncentrace. Zájem o věci vzdálené, o vesmír apod. Finanční poměry  dobré.

  Úterý 30.6. Venuše Trigon Saturn  Pěkný aspekt avizuje věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost, mravní čistota, šťastné manželství, stálý příjem, vztah ke starším lidem, šťastné stáří.

Středa 1.7. Měsíc Sextil Jupiter . Aspekt opět naznačuje laskavost, srdečnost, optimismus, velkorysost, blahobyt, výhodné investice, šťastné náhody, dobré zdraví, úspěch u žen i na veřejnosti, dobrá manželství, vlivné přátelé, dobročinnost, čest, zájem o filosofii, popularita co přináší hmotné zisky.

Čtvrtek 2.7.

Merkur Sextil Uran . Chápavý a průkopnický duch ovlivňující veřejné mínění, nadání pro reklamu, schopnost rychle a efektivně přesvědčovat druhé, originalita, činorodost, duchaplnost, analýza, překvapivé zvraty myšlení, avšak neschopnost koncentrace. Zájem o věci vzdálené, o vesmír apod. Finanční poměry obvykle dobré.

Pátek 3.7. Měsíc Opozice Merkur .Charakter dne  naznačuje bystrý ale zároveň i poněkud zlomyslný charakter. Dobré rozumové schopnosti směřují proti mravnosti a právu, snaha oslnit vědomostmi, které jsou však mnohdy povrchní.

Sobota 4.7. Měsíc Kvadratura Mars .Prchlivý a lehkomyslný charakter nedbající na důsledky svých činů. Marnotratnost, náladovost, agresivita, impulsivnost, netrpělivost, hádavost, podrážděnost, dobrodružnost, bezhlavost, krutost a extrémní touha po nezávislosti, která vzdaluje jedince od domova a od harmonického rodinného života.  Milostné vztahy obvykle volné, nevěra vysoce pravděpodobná. Občas nebezpečí loupežných přepadení.

Neděle 5.7. Měsíc sextil Neptun . Velmi rozvinuté imaginativní schopnosti. Zvýšená emotivita, vlohy pro okultismus, poezii, romantismus a umění vůbec. Láska k moři a sklony ke snění.

 

This week

Monday 29.6.

Mercury Sextil Uranium. The aspect announces an understanding and pioneering spirit influencing public opinion, a talent for advertising, the ability to quickly and effectively persuade others, originality, activity, wit, analysis, surprising twists of thought, but the inability to concentrate. Interest in distant things, in space, etc. Financial conditions are good.

  Tuesday 30.6. Venus Trigon Saturn A nice aspect announces fidelity, constant and firm feelings, perseverance in love, devotion, responsibility, moral purity, happy marriage, constant income, relationship with older people, happy old age.

Wednesday 1.7. Moon Sextil Jupiter. The aspect again indicates kindness, cordiality, optimism, generosity, well-being, profitable investments, happy coincidences, good health, success with women and in public, good marriages, influential friends, charity, honor, interest in philosophy, popularity of what brings material gains.

Thursday 2.7.

Mercury Sextil Uranium. Understanding and pioneering spirit influencing public opinion, talent for advertising, the ability to quickly and effectively persuade others, originality, activity, wit, analysis, surprising twists of thought, but the inability to concentrate. Interest in remote things, space, etc. Financial conditions are usually good.

Friday 3.7. The Moon of the Opposition Mercury .The character of the day suggests a bright but at the same time somewhat malicious character. Good intellectual abilities are directed against morality and law, an effort to dazzle with knowledge, which is often superficial.

Saturday 4.7. Moon Quadrature Mars .Fragile and reckless character ignoring the consequences of his actions. Extravagance, moodiness, aggression, impulsivity, impatience, quarreling, irritability, adventure, headlessness, cruelty and an extreme desire for independence, which distances individuals from home and from a harmonious family life. Love relationships are usually loose, infidelity highly likely. Sometimes the danger of robberies.

Sunday 5.7. Moon sextil Neptune. Highly developed imaginative skills. Increased emotion, talents for occultism, poetry, romanticism and art in general. Love of the sea and inclinations to dream.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

 Ne Sun

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31