ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example      Februar y 2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Diese Woche:

Ausgewählte Aspekte und Hauptsignale der Woche
Ausgewählte Aspekte mit minimalem Orbis.
Montag 1.3.
Mond Trigon Saturn
Vorsicht, Klugheit, Klugheit, Selbstbeherrschung, Weitsicht, Ausdauer, Geduld, Takt und Sparsamkeit. Verantwortungsvolle Funktionen und organisatorische Fähigkeiten, Pflichtbewusstsein, Erfolg und Wohlstand.
Dienstag 2.3.
Mondquadratur Pluto
Konflikt zwischen Vorstellungskraft und Sexualität, emotionaler Uneinigkeit, Bigotterie, Einbildung, Selbstüberschätzung, Ungeduld, geringer Nachsicht, zwanghaftem Verhalten, Entgleisung vom normalen Leben, Gefahr der Isolation von der Außenwelt.
Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Literat oder als Anwalt.
Venus Sextil Uranus
Plötzliche und unerwartete Liebe und Freundschaft, intensive emotionale Erfahrungen, zahlreiche außereheliche Beziehungen, Wunsch nach ungewöhnlichen Beziehungen, Romantik, zahlreiche Veränderungen. Liebe zur Kunst und zum Film und in diesem Bereich auch erhebliche kreative Fähigkeiten. Ästhetik deutlich avantgardistisch.
Mittwoch 3.3.
Mond Trigon Venus
Die Liebe zu Vergnügen und Kunst, Popularität, Optimismus, Fröhlichkeit und beträchtliche erotische Vorstellungskraft stärken die emotionale Seite der Persönlichkeit. Der Einzelne achtet auf sein Aussehen, hat ein angenehmes und ausgewähltes Verhalten und Verhalten. Hunger nach Eindrücken und Erfahrungen, Interesse an Ästhetik, bezaubernd. aber manchmal Weichheit und Instabilität. Sternbild gut für Ehe und Familie.
Mondquadratur Saturn (
Depressionen, Pessimismus, Melancholie, Ärger, Minderwertigkeitsgefühl, verminderte Vitalität, Unbeholfenheit, Schüchternheit, Depression, Unbeliebtheit, emotionale Unzufriedenheit und Trockenheit, manchmal Sterilität. Ehe unbefriedigend, Gefahr der Armut und Verlust des Reichtums, schlechte Freunde.
Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Schriftsteller oder als Anwalt.
Donnerstag 4.3.
Mond Sextil Pluto
Große und fruchtbare Fantasie, kreatives Talent. Fruchtbarkeit, gutes Urteilsvermögen, okkultes Talent, Exzentrizität, dramatische Persönlichkeit mit einem tiefen Innenleben und dem Bestreben, alles aus einer breiten Perspektive zu beurteilen.
Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Schriftsteller oder als Anwalt.
Freitag 5.3.
Mondsextil Saturn
Vorsicht, Klugheit, Klugheit, Selbstbeherrschung, Weitsicht, Ausdauer, Geduld, Takt und Sparsamkeit. Verantwortungsvolle Funktionen und organisatorische Fähigkeiten, Pflichtbewusstsein, Erfolg und Wohlstand. Charakter geschlossen mit konservativen Neigungen.


Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Schriftsteller oder als Anwalt.
Samstag 6.3.
Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Schriftsteller oder als Anwalt
Sonntag 8.3.
Quecksilber-Konjunktion Jupiter
Übereinstimmung zwischen Intelligenz und Urteilsvermögen. Optimismus, Respekt vor dem Gesetz, Moral, gute Intuition, Sanftmut, Zufriedenheit, Hingabe, Glück, Reichtum, Erfolg als religiöser Denker, Philosoph, Schriftsteller oder als Anwalt.

Forecast from 1.3.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály týdne

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

Pondělí 1.3.

Měsíc Trigon Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch i zámožnost.

Úterý 2.3.

Měsíc Kvadratura Pluto

Konflikt představivosti a sexuality, citová rozervanost, fanatismus, domýšlivost, sebepřecenění, netrpělivost, nízké požitkářství, nutkavé jednání, vykolejení z normálního života, nebezpečí izolace od okolního světa.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literár nebo jako právník.

Venuše Sextil Uran

Náhlé a nečekané lásky i přátelství, prudké citové prožitky, četné mimomanželské vztahy, touha po nezvyklých vztazích, romantismus, četné změny. Láska k umění a k filmu a v této oblasti i značné tvůrčí schopnosti. Estetika značně avantgardní.

Středa 3.3.

Měsíc Trigon Venuše

Láska k požitkům a k umění, oblíbenost, optimismus, veselost, značná erotická představivost posiluje citovou stránku osobnosti. Jedinec dbá na svůj vzhled, má příjemné a vybrané chování a vystupování. Hlad po dojmech a zážitcích, zájem o estetiku, okouzlujíc. ale někdy i měkkost a nestálost. Konstelace dobrá pro manželství a rodinu.

Měsíc Kvadratura Saturn (

Deprese, pesimismus, melancholie, mrzutost, pocit méněcennosti, snížená vitalita, topornost, bojácnost, skleslost, neoblíbenost, citové neuspokojení a vyprahnutí, někdy sterilita. Manželství neuspokojivé, nebezpečí chudoby a ztráty jmění, špatní přátelé.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Čtvrtek 4.3.

Měsíc Sextil Pluto

Velká a plodná představivost, tvořivý talent. Plodnost, dobrý úsudek, okultní nadání, výstřednost,  dramatická osobnost s hlubokým vnitřním životem a se snahou posuzovat vše ze široké perspektivy.  

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Pátek 5.3.

Měsíc Sextil Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch i zámožnost. Charakter uzavřený s konzervativními sklony.

 

 

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

Sobota 6.3.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník

Neděle 8.3.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literát nebo jako právník.

 

 

 

 

 Weekly

 

Selected aspects and main signals of the week
Selected aspects with minimal orbis.
Monday 1.3.
Moon Trigon Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy. Responsible functions and organizational skills, sense of duty, success and wealth.
Tuesday 2.3.
Moon Quadrature Pluto
Conflict of imagination and sexuality, emotional disunity, bigotry, conceit, self-overestimation, impatience, low indulgence, compulsive behavior, derailment from normal life, danger of isolation from the outside world.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, literary or as a lawyer.
Venus Sextil Uranus
Sudden and unexpected love and friendship, strong emotional experiences, numerous extramarital relationships, desire for unusual relationships, romanticism, numerous changes. Love of art and film and in this area also considerable creative abilities. Aesthetics considerably avant-garde.
Wednesday 3.3.
Moon Trigon Venus
Love of pleasures and art, popularity, optimism, cheerfulness, considerable erotic imagination strengthens the emotional side of the personality. The individual takes care of his appearance, has a pleasant and selected behavior and demeanor. Hunger for impressions and experiences, interest in aesthetics, enchanting. but sometimes softness and instability. Constellation good for marriage and family.
Moon Quadrature Saturn (
Depression, pessimism, melancholy, annoyance, feeling of inferiority, decreased vitality, awkwardness, timidity, depression, unpopularity, emotional dissatisfaction and aridity, sometimes sterility. Marriage unsatisfactory, danger of poverty and loss of wealth, bad friends.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Thursday 4.3.
Moon Sextil Pluto
Great and fruitful imagination, creative talent. Fertility, good judgment, occult talent, eccentricity, dramatic personality with a deep inner life and an effort to judge everything from a broad perspective.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Friday 5.3.
Moon Sextile Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy. Responsible functions and organizational skills, sense of duty, success and wealth. Character closed with conservative inclinations.


Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.
Saturday 6.3.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer
Sunday 8.3.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, writer or as a lawyer.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31