ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example      May2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Diese Woche:

Montag 26.4.
Sonnenkonjunktion Uranus. Will konzentrierte sich auf Handlungen oder Taten, die über das individuelle Schicksal hinausgehen. Oft in der Rolle eines Mannes, der gegen Windmühlen kämpft. Ein unerwarteter Wechsel von Perioden von Erfolg und Verlust, Ruhm und Scham. Das soziale Leben ist wichtiger als das Privatleben. Unabhängige und originelle Natur, starke Intuition, revolutionäre Neigungen gegen Widerstand.
Mond Trigon Mars
Vitalität, Mut, Belastbarkeit, Entschlossenheit, Unternehmertum, Erfolg, starker Wille, Stärke, Abenteuer, Leidenschaft, gesteigerte, aber gesunde Sexualität. Wunsch nach Veränderung und Reisen, aber manchmal eine Tendenz zum Trinken.
Dienstag 27.4.
Quecksilber-Konjunktion der Venus
Literarisches und künstlerisches Talent, der Geist ist auf Vergnügen und Sinnlichkeit gerichtet. Fähigkeit, sich elegant auszudrücken, Korrespondenz zu lieben, Talent für Mathematik.
Mittwoch 28.4.
Mondquadratur Jupiter
Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit, verminderte Vernunftfähigkeit, Versagen in Gerichtsverfahren. Eine hohe Position in der Gesellschaft ist nicht ausgeschlossen, aber in der Regel scheitert alles andere. Die Gefahr der Verschwendung von Eigentum und Gesundheit, Cesza zum Unglück durch dumme Spekulationen.
Donnerstag 29.4-
Mondsextil Saturn
Vorsicht, Klugheit, Klugheit, Selbstbeherrschung, Weitsicht, Ausdauer, Geduld, Takt und Sparsamkeit. Verantwortungsvolle Funktionen und organisatorische Fähigkeiten, Pflichtbewusstsein, Erfolg und Wohlstand. dauerhafte Freundschaften.
Freitag 30.4.
Sonnenquadratur Saturn
Die Diskrepanz zwischen Wille, Begehren und Verwirklichung. Widersprüchliche Wünsche verursachen häufige Verluste. Der entwickelte Sinn für Politik wird nicht vom Willen gestützt. Selbstbeherrschung und verschiedene Barrieren wirken sich nachteilig auf die Gesundheit aus. Die Konstellation wünscht sich keinen dauerhaften Erfolg, sie verursacht oft unerwartete Situationsumkehrungen. Häufige Zweifel, Frustrationen, Depressionen, Enttäuschungen, Verluste und Neid.
Samstag 1.5.
Mond Trigon Uranus
Plötzlicher und unerwarteter Erfolg, oft durch gute Medienarbeit erreicht. Die ursprüngliche Vorstellungskraft verlässt den ausgetretenen Pfad. Interesse an ungewöhnlichen und übernatürlichen Dingen. Faszination für alles Neue. Schnelle Änderungen und einfache Anpassung an sie. Fast permanente Aufregung, Freigeist. Bei Männern plötzliche Bekanntschaft mit Frauen.
Sonntag 2.5.
Mercury Trigon Pluto
Tendenz, Geheimnisse und Intrigen zu beleuchten. Hohe geistige Fruchtbarkeit, Kritikalität und Gerechtigkeitssinn. Dramatische Persönlichkeit mit einem tiefen Innenleben. Er beurteilt alles aus einer breiten Perspektive. Schnelles Verständnis und Denken, Witz, Unruhe, die Gabe, zu überzeugen und zu überzeugen. Interesse an verborgenen oder posthumen Dingen, an dem, was wiederbelebt werden kann. Konstellation günstig für Berufe wie Richter, Kriminologe, Gynäkologe, Psychoanalytiker oder Astrologe.

Forecast from 2.5.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály týdne

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

 

Pondělí 26.4.

Slunce Konjunkce Uran . Vůle zaměřena na činy nebo skutky přesahující individuální osud. Často v roli člověka bojujícího s větrnými mlýny. Neočekávané střídání období úspěchu a ztráty, slávy a hany. Společenský život je důležitější než život soukromý. Nezávislá a originální povaha, silná intuice, revoluční sklony narážející na odpor.

Měsíc Trigon Mars

Vitalita, odvaha, odolnost, rozhodnost, podnikavost, úspěch, silná vůle, pevnost, dobrodružnost, vášnivost, zvýšená avšak zdravá sexualita. Touha po změnách a cestování, někdy však sklon k pití.

Úterý 27.4.

Merkur Konjunkce Venuše

Literární a umělecký talent, duch je směřován k rozkoši a k smyslnosti. Schopnost elegantního vyjadřování, milostná korespondence, nadání k matematice.

Středa 28.4.

Měsíc Kvadratura Jupiter

Bezstarostnost, lhostejnost, snížená schopnost rozumového uvažování,  neúspěch při soudním procesu. Není vyloučeno vysoké postavení ve společnosti, ale ve všem jiném obvykle neúspěch. Nebezpečí promrhání majetku i zdraví, cesza do neštěstí hloupými spekulacemi.

Čtvrtek 29.4-

Měsíc Sextil Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch i zámožnost. přátelství trvalá.

Pátek 30.4.

Slunce Kvadratura Saturn

Rozpor mezi vůlí, touhou a realizací. Protichůdné touhy způsobují časté prohry. Vyvinutý smysl pro politiku není podporován vůlí. Sebeomezování a nejrůznější zábrany mají neblahý vliv na zdraví. Konstelace nepřeje trvalému úspěchu, často vyvolává nečekané situační zvraty. Časté pochybnosti, frustrace, deprese zklamání, ztráty a závist.

Sobota  1.5.

Měsíc Trigon Uran

Náhlý a nečekaný úspěch dosahovaný často dobrými vztahy s médii. Originální představivost opouští vyšlapané cesty. Zájem o věci neobvyklé a nadpřirozené. Fascinace vším novým. Rychlé změny a snadná adaptace na ně. Takřka permanentní vzrušení, svobodomyslnost. U mužů náhlá seznámení se ženami.

Neděle 2.5.

Merkur Trigon Pluto

Sklon k osvětlování záhad a intrik. Vysoká duševní plodnost, kritičnost a smysl pro spravedlnost. Dramatická osobnost s hlubokým vnitřním životem. Vše posuzuje ze široké perspektivy. Rychlé chápání a usuzování, vtip, neklid, dar přesvěčovat a přemlouvat. Zájem o věci skryté nebo posmrtné, o to, co může být vzkříšeno. Konstelace příznivá pro taková povolání jako je soudce, kriminalista, gynekolog, psychoanalytik či astrolog.

 

 

 Weekly

 

Monday 26.4.
Sun Conjunction Uranus. Will focused on actions or deeds beyond individual destiny. Often in the role of a man fighting windmills. An unexpected alternation of periods of success and loss, fame and shame. Social life is more important than private life. Independent and original nature, strong intuition, revolutionary inclinations against resistance.
Moon Trigon Mars
Vitality, courage, resilience, determination, entrepreneurship, success, strong will, strength, adventure, passion, increased but healthy sexuality. Desire for change and travel, but sometimes a tendency to drink.
Tuesday 27.4.
Mercury Conjunction of Venus
Literary and artistic talent, the spirit is directed to pleasure and sensuality. Ability to express elegantly, love correspondence, talent for mathematics.
Wednesday 28.4.
Moon Quadrature Jupiter
Carefree, indifference, reduced ability to reason, failure in court proceedings. A high position in society is not ruled out, but usually failure in everything else. The danger of wasting property and health, cesza to misfortune by stupid speculation.
Thursday 29.4-
Moon Sextile Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy. Responsible functions and organizational skills, sense of duty, success and wealth. lasting friendships.
Friday 30.4.
Sun Quadrature Saturn
The discrepancy between will, desire and realization. Conflicting desires cause frequent losses. The developed sense of politics is not supported by will. Self-restraint and various barriers have a detrimental effect on health. The constellation does not wish for lasting success, it often causes unexpected situational reversals. Frequent doubts, frustrations, depression, disappointment, loss and envy.
Saturday 1.5.
Moon Trigon Uranus
Sudden and unexpected success, often achieved through good media relations. The original imagination leaves the beaten path. Interest in unusual and supernatural things. Fascination with everything new. Quick changes and easy adaptation to them. Almost permanent excitement, free-spiritedness. In men, sudden acquaintance with women.
Sunday 2.5.
Mercury Trigon Pluto
Tendency to illuminate mysteries and intrigue. High mental fertility, criticality and a sense of justice. Dramatic personality with a deep inner life. He judges everything from a broad perspective. Quick understanding and reasoning, wit, restlessness, the gift to persuade and persuade. Interest in things hidden or posthumous, in what can be resurrected. Constellation favorable for such professions as judge, criminologist, gynecologist, psychoanalyst or astrologer.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31