Počasí pro podnikatele

Weather for Businessman

Le temps pour  entrepreneur

Das Wetter fuer  den Unternehmer

 

Přehled teplot a oblačnosti nad Českou  republikou

Weather of The Czech Republik

 

 

Poznámka:

Notice:

 

Pro podnikatele je počasí buď dobrý spojenec, nebo nepřítel. Lidská psychika je velice ovlivnitelná počasím a tak se Vám vyplatí se zamyslet v jakém prostředí (počasí) budete jednat

 

For entrepreneurs the weather is either a good ally  or enemy. The human psyche is very susceptible to weather and so will pay off to think in what environment (weather) will be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASTROFIN- SPACE WEATHER Aktuální počasí

Projekt Tesis je sada solárních zobrazovacích přístrojů vyvinutých Lebeděvovým  Fyzikálním ústavem Ruské akademie věd a zahájil misi na palubě ruské kosmické lodi Coronas-PHOTON  30. ledna 2009. Hlavním cílem Tesis je poskytovat komplexní vyjádření solárních aktivních jevů z přechodu z vnitřní a vnější sluneční koróny s vysokým prostorovým, spektrálním a časovým rozlišením v EUV a Soft X-ray spektrálních pásmech.
Tesis obsahuje pět unikátních prostorových přístrojů pro sledování vnitřní a vnější sluneční korony 0,2 - 4 slunečních poloměrů v spektrálním pásmu 290-320 A. S pokročilými schopnostmi svých nástrojů,. Tesis pomůže lépe pochopit fyziku slunečních erupcí a vysoké energie jevů a poskytne nové údaje o parametrech slunečního plazmatu v teplotním rozmezí 10 na pátou až  10 na sedmou K.
 Tesis experiment začal v hluboké minimu mezi 23. a 24. cykly sluneční aktivity a plánuje pokračovat přes všechny 
fáze nového cyklu  2012-2017

Textové pole: Magnetic Storm on line
Source
http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html#
SPACE WEATHER
Taille relative du soleil et des planètesTextové pole: Srovnání velikosti Slunce a planet
Comparison of the size of the Sun and planets

Source: http://www.lesud.com/lesud-astronomy_pageid81.html#size_sun_planets

SPACE WEATHER  Currenntly

Kosmické počasí nyní

Source NOAA

Zdroj NOAA

Space Weather Prediction Center

National Oceanic and Atmospheric Administration

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Textové pole: 23.04.2017 ,Prague , (21:13,GMT+2)

Planeta PLUTO je v KOZOROHU

Pluto is in Capricorn

 Signál

Pluto
stojí ve znamení Kozoroha. Pluto v tomto znamení je interpretován jako předpoklad hlubokých společenských a politických změn. Doba jakoby spěje k svému osudu. Naposledy byl Pluto v Kozorohu v letech v letech
1762 až 1777 - to je právě v době přestavby společnosti (doba vlády Marie Terezie, vynález parního stroje, rozpuštění jezuitského řádu, založení Londýnské burzy, vyhlášení nezávislosti USA ). Samozřejmě se nabízí  min dvě varianty, otvírá se možnost  kvazirekonstrukce  demokracie - možná až nastolení  změny světového řádu. I když nejsme až tak velcí příznivci konspirativních teorií, tento závěr se  může jevit jako logický. Nicméně je i jiná možnost interpretace a tedy i  další varianta .Vzhledem k tomu, že v Kozorohu setrvá Pluto až do roku 2024 je možné , že v průběhu jeho pobytu se projeví celkové zhroucení společenských struktur ať už z důvodů ekonomických, nebo i z důvodů vlivu přírodních sil.

 

Signal
Pluto
stand under the sign of Capricorn. Pluto in this sign is interpreted as a precondition of deep social and political change. Time seemed headed for their fate. The last time Pluto was in Capricorn during the years
1762- 1777 it is precisely in times of rebuilding society (during the reign of Maria Theresa, the invention of the steam engine, the dissolution of the Jesuit order, founding the London Stock Exchange, the US Declaration of Independence). Of course it has at least two variants, opens up the possibility of a quasi reconstruction of democracy - perhaps to establish a change  World Order. Although we are not so big supporters of conspiratorial theories, this conclusion may seem logical. However, there is another possibility to interpret and therefore further variant Given that Capricorn remain Pluto until 2024, it is possible that during his stay apparent total collapse of social structures either for economic reasons or because of reasons of effect of natural forces .

Textové pole: Circulation time Pluto's 177 years

Nostradamus apparently expert rhythm of Pluto's motion across the sky. The planet since December 24, 1515 to February 3, 1532 shifted the constellation of Capricorn and him again back to the period from 8 January 1762 to 4 July 1777. And in our present time is in Capricorn located from 27th November 2008 to 19th November 2025. This corresponds approximately 177 1etého Nostradamus stages of the cycle, if we leave the year 1555. However, with the difference that after the current Pluto's passage through everything should be "fulfilled".
Pluto in Capricorn always influenced the religious situation. 
Whenever stands Pluto in Capricorn, some fundamental changes of our world. 


Nostradamus zřejmě  jakoby znal rytmus Plutova pohybu po obloze. Planeta se od 24. prosince 1515 do 3. února 1532 přesouvala souhvězdím Kozoroha a znovu se do něj vrátila na období od 8. ledna 1762 do 4. července 1777. A v naší současnosti se v Kozorohu nachází od 27. listopadu 2008 do 19. listopadu 2025. To přibližně odpovídá Nostradamovým etapám 177 1etého cyklu, pokud vyjdeme z roku 1555. Ovšem s tím rozdílem, že po aktuálním Plutově průchodu by se vše mělo "naplnit".

Pluto v Kozorohu vždycky ovlivňoval náboženské poměry. Vždy, když stojí Pluto v Kozorohu, dochází 
k zásadním proměnám našeho světa.
Obláček: http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg

The TESIS is a set of solar imaging instruments developed by the Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Science, and launched aboard the Russian spacecraft CORONAS-PHOTON in January 30, 2009. The main goal of the TESIS is to provide complex observations of solar active phenomena from the transition region to the inner and outer solar corona with high spatial, spectral and temporal resolution in the EUV and Soft X-ray spectral bands.

The TESIS includes five unique space instruments to observe the inner and outer solar corona from 0.2 to 4 solar radii in spectral band 290-320 A. With the advanced capabilities of its instruments, the TESIS will help better understand the physics of solar flares and high-energy phenomena and provide new data on parameters of solar plasma in the temperature range 105 - 107 K.

The TESIS experiment started in the deep minimun between the 23rd and the 24th cycles of solar activity and planned to continue through all the razing phase of new cycle till 2012-2016.