Politika serveru ASTROFIN
Policy of Server ASTROFIN

Poučení a zábava
Guidance and Entertainment
Majitel serveru www.astrofin.cz je společnost GVR ING, s.r.o. v Praze, Česká republika, Evropa

Owner of server www.astrofin.cz is company GVR ING,s.r.o. (Ltd) in Prague, Czech Republic, Europe

S informacemi a daty, které jsou obsaženy na serveru www.astrofin.cz musí být zacházeno pouze za účelem dalšího vzdělávání uživatelů a pro zábavu.
Žádné předpovědi nebo jiné zprávy, které příjemce získá ze serveru
www.astrofin,cz nenahrazují
osobní poradenství, nebo postupy, které mohou být vykonávány jedině na profesionální bázi jako jsou , právníci, doktoři, psychologové, nebo  ostatní profesionální a koncesování poradci.

Pokud se jedná o doporučení, rozhoduje se příjemce informací vždy a jen dle vlastního závěru a rozhodnutí a na vlastní zodpovědnost

 

 

Notice: There are not  direct Advice in any Case but   noncommittal Recommendation
and  relevant Information only


Pozn. Na serveru
www.astrofin.cz se nejedná v žádném případě o přímé rady,
ale o   poskytnutí relevantních informací z
astronomie a z astrologické  sféry

 

We recommend our other webserver

 

www.gvring.cz

POLICY -Politika serveru ASTROFIN

POLICY of Server Astrofin

 

S informacemi a daty, které jsou obsaženy na serveru ASTROFIN musí být zacházeno pouze za účelem dalšího vzdělávání uživatelů a pro zábavu.
Žádné předpovědi nebo jiné zprávy, které příjemce získá ze serveru Astrofin nenahrazují
osobní poradenství, nebo postupy, které mohou být vykonávány jedině na profesionální bázi jako jsou , právníci, doktoři, psychologové, nebo  ostatní profesionální a koncesování poradci.
.Pokud se jedná o doporučení, rozhoduje se příjemce informací vždy a jen dle vlastního závěru a rozhodnutí a na vlastní zodpovědnost

The information and data contained on the server ASTROFIN must be treated only for the purpose of training users, and for entertainment.
No predictions or other messages that the recipient receives from the server Astrofin recoverable
personal counseling, or procedures that may be performed only on a professional basis as are lawyers, doctors, psychologists, or other professional and licensing of advisers.
Regarding the recommendation to decide the recipient information is always and only according to their own conclusions and decisions and their own responsibility

Les informations et données contenues sur le ASTROFIN serveur doit être traitée que dans le but de former les utilisateurs, et pour le divertissement.
Aucune prévision ou d'autres messages que le destinataire reçoit du serveur Astrofin récupérables
d'entretiens personnels, ou les procédures qui mai être effectuées que sur une base professionnelle, sont des avocats, des médecins, des psychologues ou autres professionnels et les licences des conseillers.
En ce qui concerne la recommandation visant à déterminer les coordonnées du destinataire est toujours et uniquement selon leurs propres
conclusions et décisions et de leur propre responsabilité


Die Informationen und Daten auf dem Server ASTROFIN enthalten dürfen nur für Zwecke der Schulung von Benutzern behandelt werden, und zur Unterhaltung.
Nr. Vorhersagen oder andere Nachrichten, die der Empfänger vom Server Astrofin erstattungsfähig
persönliche Beratung, oder Verfahren, die nur auf professioneller Basis durchgeführt werden, ebenso wie Rechtsanwälte, Ärzte, Psychologen oder andere professionelle und Lizenzierung von Beratern.
Was die Empfehlung an den Empfänger Informationen entscheiden, ist immer und nur nach ihren eigenen Schlussfolgerungen und Entscheidungen in eigener Verantwortung

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

 

Copyright © 2002-2023, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

http://www.astrofin.com/index_soubory/image326.gifhttp://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg